Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene. 

Hovedårsaken til gebyrøkningen ligger i at gebyrene for hytterenovasjon ikke har blitt justert for den økte bruken av fritidsboliger som vi har hatt de siste 10 år. Økt bruk har naturlig nok også ført til en betydelig større mengde avfall. I tillegg har standardheving på en rekke hytter og fritidsboliger ført til økte avfallsmengder knyttet til renovering og nybygging. Kostnadene med avfallshåndteringen har dermed blitt større enn inntektene fra gebyret.

Det er dessuten store forskjeller i gebyrene fra kommune til kommune, noe som også er historisk betinget. Det planlegges nå lik pris for alle deltakerkommuner i 2016, og da er det nødvendig å endre gebyrsatsene for dem med lavest gebyr betraktelig. Denne økningen har vi valgt å ta over 2 år, i 2014 og 2015. Økningen er størst i Leksvik, Levanger, Malvik, Meråker og Selbu.