Forskriftene som gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik) skal revideres.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill.

Høringsfristen er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronaviruset.

Situasjonen med koronaviruset har gjort det vanskelig å gjennomføre den planlagte prosessen innen fristen. Høringsfristen utsettes dermed på ubestemt tid, nærmere informasjon kommer så snart vi vet mer. Det er likevel mulig å sende inn høringsuttalelser i mellomtiden.

Forslagene er utarbeidet av administrasjonen i Innherred Renovasjon IKS. For å være endelig gjeldende må den vedtas av kommunestyret i hver eierkommune. Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS (valgt av kommunestyrene) behandler saken før den sendes kommunestyrene for vedtak. Alle høringsuttalelser vil bli vurdert og tatt med som saksvedlegg i forbindelse med behandling av saken.

Bakgrunn

Det har lenge vært en diskusjon i avfallsbransjen om hvorfor systemene og ordningene er så forskjellige rundt omkring i landet. Når man flytter, må man innrette seg på en helt ny måte for å få kastet avfallet på rett måte. Det har derfor vært et ønske fra bransjeorganisasjonen Avfall Norge og fra KS bedrift om å at man harmoniserer ordningene og regelverket fra selskap til selskap og kommune til kommune.

Dette arbeidet har startet i Midt-Norge og IR har i alle år hatt et tett samarbeid med de andre selskapene i regionen. MNA (Midtre Namdal avfallsselskap), ReMidt IKS (17 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre, og RIR (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsseselskap) er i ferd med eller har allerede presentert sine forskrifter, som er basert på en felles mal og kun har mindre variasjoner seg imellom. IR har derfor ønske om å slutte oss til denne «malen». Avfall Norge, som er vår bransjeorganisasjon, ser også på det arbeidet vi gjør i Midt-Norge og vil mest sannsynlig anbefale alle kommuner/selskaper å vedta denne forskriften, med mindre lokale tilpasninger.

De siste årene har det også kommet økte nasjonale og internasjonale krav til materialgjenvinning av avfallet. Det er behov for å revidere renovasjonsforskrifter i henhold til disse kravene, og tydeliggjøre formålet med en forskrift.

De nye forskriftene

De reviderte forskriftene som vi ønsker vedtatt vil avvike ganske mye fra dagens i form, men lite i faktisk innhold. Vi trenger ikke gjøre store endringer i vårt innsamlingsopplegg i denne forbindelse.

De største endringene finner vi under:

1. Formål med renovasjonsforskriften

Formålet skal vise tydelig at renovasjonsordningen skal møte nye nasjonale og internasjonale krav, fremme sirkulærøkonomi og sikre mer materialgjenvinning. Formålet fremhever også servicenivå, og gjennom retningslinjene som følger forskriften kan en åpne for flere tilpasninger i servicegraden mot abonnentene.

Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljøvennlig, hygienisk og kostnadseffektiv oppbevaring og innsamling av avfallet, og ved bruk av gjenvinningsordninger som prioriterer materialgjenvinning.

Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at de nasjonale avfallsmålene søkes oppnådd. Kommunen skal også gjennom bestemmelser i forskriften og i retningslinjene til denne, sørge for at innbyggerne tilbys et høyt servicenivå på renovasjonstjenestene.

2. Tydeliggjøring av gebyrplikt og boenhet

Hvilke eiendommer og boenheter som er gebyrpliktige har ikke vært tydelig nok i tidligere forskrift. Den nye forskriften skal dette redusere muligheten for tolkning.

I utgangspunktet omfattes alle boliger, seksjonerte deler av bygning og all fritidsbebyggelse over 15m2, av tvungen innsamling av husholdningsavfall og er dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift med hjemmel i forurensningsloven.

Gebyrplikten omfatter også fast plasserte mobile enheter, campingvogner, spikertelt m.m. på regulerte oppstillingsplasser når enheten benyttes til hvile og matstell. Det er eier av den regulerte oppstillingsplassen som innehar gebyrplikt.

3. Hjemmekompostering / alternativ behandling av avfall

Ordningen med at abonnenter kan kompostere eller behandle matavfallet i gjødselkjeller er tatt ut av forskriften. Dette betyr ikke at det er ulovlig å benytte disse lavteknologiske behandlingsformene, men det vil ikke lenger ha betydning for renovasjonstilbudet.

For sikre at alle innbyggerne har tilgang på en høyteknologisk behandlingsmetode for matavfall, anbefaler Innherred Renovasjon at alle kildesorterer sitt matavfall / organisk avfall og legger det i avfallsbeholder for matavfall slik at selskapet kan levere alt dette avfallet til en varmebehandling som gir full sikkerhet for smittebrudd og høy grad av materialgjenvinning.

4. Egeninnsats og individuell behandling

I tillegg er det også i retningslinjene gitt abonnentene større muligheter til å kunne utføre egeninnsats i forbindelse med framsetting av dunkene på tømmedag.

Innherred Renovasjon ønsker også i samarbeid med hjemmetjenesten å utrede om det skal tilbys en henteordning (ekstraservice mot ekstra betaling) for husstander som har vanskelig adkomst.

Den reviderte slamforskriften gir større muligheter til individuell tilpassing sett opp mot forurensningsgrad og tømmefrekvens. Det foreslås også at det utredes en ordning for kontroll og ettersyn av slamanleggene.

Retningslinjer til forskriften

Forskriftene gir Innherred Renovasjon IKS rett til å formulere retningslinjer til forskriftenes bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav. I retningslinjene som også sendes ut på høring sammen med forskriftene, er det beskrevet hvordan tjenestene skal utføres og hvilke forpliktelser den enkelte abonnent har.

Retningslinjene kan ved behov justeres av representantskapet i Innherred Renovasjon IKS i henhold til forskriftens bestemmelser.

Høringsuttalelser

Vi ber derfor alle interessenter om å komme med innspill til dokumentene. Alle høringsuttalelser vil bli vurdert og tatt med som saksvedlegg i forbindelse med behandling av saken.

Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: [email protected] eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Russervegen 10, 7652 Verdal.

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vil sluttbehandle saken. Den vil deretter sendes ut for vedtak i det enkelte kommunestyre høsten 2020.

Her finner dere høringsutkastene:

Dagens forskrift og retningslinjer finner dere her: