For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsavgiften må eiendommen/boligen være ubebodd i minst 6 måneder. Fritak/reduksjon kan gis i henhold til renovasjonsforskriften §§ 2.6 og 10. Det må legges ved dokumentasjon som viser at boligen har vært og er ubebodd.

Ved en endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra endringsdatoen, jf. renovasjonsforskriftens § 11. Hvis det kan dokumenteres at boligen har stått tom og avfallsbeholdere ikke er benyttet, kan endringen gis fra den dato det ble ubebodd.

Når kan du få reduksjon?

  • når boligen er ubebodd i forbindelse med salg
  • når eier har flyttet på sykehjem
  • ved utenlandsopphold
  • for sekundærbolig du eller andre ikke bor fast i

Eksempler på dokumentasjon: plassbekreftelse ved sykehjem, flybilletter ved reise.

Får du innvilget reduksjon fjerner vi avfallsbeholderne, og gebyret endres fra ordinær renovasjon til hytte/fritidsrenovasjon. Avfall fra boligen kan da fortsatt leveres på returpunkt for hytterenovasjon og på våre gjenvinningsstasjoner.

Når kan du få fullstendig fritak?

  • hvis boligen er i fysisk forfall (må dokumenteres med bilder, tatt både utvendig og innvendig)
  • hvis boligen er revet/brent (må dokumenteres med rivningstillatelse eller bekreftelse fra brann-/redningstjeneste)
  • hvis boligen skal renoveres og det foreligger en avfallsplan med en entreprenør
  • hvis det er en seter i drift og du kan dokumentere en avfallsløsning for næringsavfallet fra driften

Hvis du skal renovere/pusse opp boligen og planlegger å benytte IRs gjenvinningsstasjoner, kan du ikke få fullstendig fritak, kun reduksjon. Det er fordi bruk av gjenvinningsstasjoner er inkludert i renovasjonsgebyret.

Søknad om fullstendig fritak behandles av kommunen, ettersom Innherred Renovasjon ikke har delegert myndighet til å saksbehandle disse søknadene, jfr. renovasjonsforskriftens §14.