Etter søknad kan det inngås avtale om kjøring på abonnentenes private veier mot et tilleggsgebyr per abonnement jf. § 7 i renovasjonsforskriften. Vilkår for bruk og vedlikehold må være oppfylt for at IR skal kunne innvilge en slik søknad.

Vilkår:

  • Alle grunneiere til de aktuelle veier må gi samtykke til at kjøring kan foregå, og alle abonnenter langs den aktuelle veien må være med på ordningen og betale gebyr.
  • Kjøring på privat veg med lengde over 1,5 km hver vei, må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.
  • Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Veien må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele veiens bredde. Kjørebanen skal ikke ha stigning større enn 8%. Rygging skal i størst mulig grad unngås. (Håndbok N100 pkt. 3.4.2.).
  • Vei og snuplass må være av en slik standard at kjøring med renovasjonsbil er praktisk mulig å utføre sommer og vinter, iht. renovasjonsforskrift § 7.
  • Innherred Renovasjon fraskriver seg alt ansvar for vedlikehold av veien.
  • Innherred Renovasjon stilles ikke til ansvar for slitasje og/eller skader som skyldes normal bruk.
  • Veipinner må settes ut på begge sider av veien for å merke veiens bæreevne.
  • Vei/snuplass må være tilstrekkelig brøytet/strødd i vinterhalvåret.
  • Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av abonnenten
  • I perioder hvor veien ikke er kjørbar må abonnenten selv bringe avfall sitt frem til offentlig vei.

OBS: Dunkene må settes fram til offentlig vei fram til søknaden er innvilget. 

Søknad om kjøring på privat veg med renovasjonsbiler