Krav om basiskarakterisering

Alle avfallsprodusenter som skal levere avfall til deponi må gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet. Dette er er lovpålagt etter Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2. Basiskarakterisering beskriver avfallets sammensetning, egenskaper og type forurensning. Det er avfallsprodusent som har ansvaret for skaffe dokumentasjon om avfallet før det deponeres.

Hvem må basiskarakterisere?

Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Med avfallsprodusent menes den bedriften som genererer avfallet. Basiskarakterisering skal ikke overlates til transportøren av avfallet.

Dersom avfallet sendes til forbehandlingsanlegg for sortering, kverning, forbrenning eller biologisk behandling, er
behandlingsanlegget å regne som avfallsprodusent, og skal utføre basiskarakteriseringen.

Hvordan gjør du det?

  • Last ned skjema for basiskarakterisering
  • Fyll ut skjemaet elektronisk. Får du ikke til det, kan du skrive det ut og fylle det ut med penn.
  • Skriv ut skjemaet, skriv under, skann det inn igjen og send det på e-post til [email protected]
  • Før du leverer må du ha mottatt en bekreftelse fra oss på at dokumentasjonen er i henhold til kravene.
  • Ved levering skal transportør ha med kopi av skjemaet, der det kommer fram hvem som er avfallsprodusent/fakturamottaker

NB! Det er du som avfallsprodusent som skal fylle ut skjemaet, IKKE transportøren du eventuelt leier til å frakte avfallet. Husk å sende en kopi med transportøren ved levering.

Hvis ikke dokumentene oppfyller kravene kan du bli avvist ved oppmøte.

Verifikasjon av basiskarakterisering

Avfall som oppstår jevnlig, er basert på samme råstoff og kommer fra like prosesser, kan basiskarakteriseres én gang årlig og gjelder for flere leveranser dersom dette avklares med deponiet på forhånd. Slike basiskarakteriseringer må inneholde parametere for verifisering, som må verifiseres årlig. Dette kan for eksempel gjøres ved prøvetaking av massene som sendes til analyse.