Forurensningsloven

Nasjonal lov som bl.a har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

§ 30 omtaler kommunens ansvar for husholdningsavfallet.

Renovasjonsforskriften

Lokal forskrift som er behandlet og vedtatt i representantskapet til Innherred Renovasjon og i hver enkelt eierkommune. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunene.

Slamforskriften

Lokal forskrift som er behandlet og vedtatt i representantskapet til Innherred Renovasjon og i hver enkelt eierkommune. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen er retningslinjene til renovasjonsforskriften. Den definerer Innherred Renovasjons tjenestetilbud til husholdninger, med henteordning, hytterenovasjon, gjenvinningsstasjoner og slamtømming.

Selskapsavtale

Innherred Renovasjon skal etter Selskapsloven ha en selskapsavtale. En selskapsavtale fastsetter blant annet selskapets navn, deltakere og formål.

Saksbehandling og klager

Abonnenter har klageadgang til enkeltvedtak fattet av Innherred Renovasjon. Det ble i representantskapet for Innherred Renovasjon i sak nr. 9/05 vedtatt kriterier for håndtering av søknader, samt saksgang for klagesaker i interkommunale selskaper. Vedtak kan skriftlig påklages etter Forvaltningslovens §§ 28-32 om klage. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev.

Her ser du en skisse over saksgangen. Typiske saker kan feks være søknader om kjøring på private veier, fritak/reduksjon av renovasjonsavgift e.l.:

Illustrasjon over saksgang og klageadgang