Hva er et avfallsdeponi?

I Skjørdalen i Verdal drifter Innherred Renovasjon et avfallsdeponi, tidligere kalt søppelfylling. Avfall som ikke kan brukes på nytt, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes, skal deponeres forsvarlig slik at det ikke er til skade for miljø og helse. Å deponere avfall vil si å legge det på et godkjent område for forsvarlig sluttbehandling. For å hindre utslipp til jord og vassdrag er deponiene tettet i bunnen, slik at sigevannet kan samles opp og renses.

Gul hjullaster som tømmer grus, betongavfall i forgrunnen

Deponier var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres.

Hva tar vi i mot på deponiet?

Innherred Renovasjons deponi i Skjørdalen tar blant annet imot forurensede masser, jord, stein og betong. Hva vi har lov til å ta imot er regulert i Avfallsforskriften, og i konsesjonen gitt av forurensningsmyndighetene. 

Hva tar vi imot på deponiet:

 • Jord, sand, sten - rene masser (fri for forurensning)
 • Forurensede masser - masser som inneholder forurensning som ikke overskrider grenseverdier for farlig avfall
 • Asbest og eternitt - dette er farlig avfall og krever deklarasjon i tillegg til basiskarakterisering
 • Mineralull - isolasjon, rockwool, glava
 • Gips til deponering - gips som ikke kan gjenvinnes
 • Betong - (betong uten armering og betong med armering må skilles)
 • Tegl og takstein
 • Forurenset betong og tegl - se betongveilederen for kvalitetskrav
 • Oljeforurensede masser/oljeholdig slam
 • Ristgods, silgods, sandfang
 • Glass - glass fra bilruter og annet glass som ikke egner seg til gjenvinning
 • Slagg, støv, bunnaske og flygeaske
 • Blåsesand
 • Sikterester
 • Keramikk og porselen

 

Basiskarakterisering før levering

Alle avfallsprodusenter som skal levere avfall til deponi må gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet. Dette er er lovpålagt etter Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2. Basiskarakterisering beskriver avfallets sammensetning, egenskaper og type forurensning. Det er avfallsprodusent som har ansvaret for skaffe dokumentasjon om avfallet før det deponeres.

 • Skjemaet må fylles ut før du kommer med avfallet til oss, og sendes på epost til [email protected]
 • Før du leverer skal du kontakte oss og avklare om skjemaet og avfallet er i henhold til mottakskravene våre
 • Det er du som avfallsprodusent som skal fylle ut skjemaet, IKKE transportøren du eventuelt leier til å frakte avfallet
 • Transportør skal ha med kopi av basiskarakteriseringen ved levering, som skal inneholde informasjon om hvem som er avfallsprodusent/fakturamottaker
 • Hvis ikke dokumentene oppfyller kravene kan du bli avvist ved oppmøte

 

Verifikasjon av basiskarakterisering

Avfall som oppstår jevnlig, er basert på samme råstoff og kommer fra like prosesser, kan basiskarakteriseres én gang årlig og gjelder for flere leveranser dersom dette avklares med deponiet på forhånd. Slike basiskarakteriseringer må inneholde parametere for verifisering, som må verifiseres årlig. Dette kan for eksempel gjøres ved prøvetaking av massene som sendes til analyse.

Levering av farlig avfall på deponi

Noe avfall som skal leveres til deponi er farlig avfall.

Farlig avfall vi tar i mot på deponiet:

 • Asbest/eternitt (merk krav til innpakning)
 • Oljeforurensede masser/oljeholdig slam
 • Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand som inneholder miljøfarlige forbindelser av tungmetaller

Asbest/eternitt basiskarakteriseres, og leveres med en deklarasjon for farlig avfall elektronisk før levering. Transportør må ha med kopi av basiskarakterisering i tillegg til deklarasjonsnummer tilhørende deklarasjonen som er sendt i forkant av levering.

For levering av annet farlig avfall til deponering, ta kontakt med oss. 

Åpningstider og kontaktinfo

Mandag-fredag 07.30-15.00

74 02 88 40