Farlig avfall er avfall som kan medføre fare for liv, miljø og helse. Derfor er det svært viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte. Oppstår det farlig avfall i bedriften, har dere ansvar for å vurdere om avfallet er farlig.

Slik kan du identifisere om avfallet er farlig:

 • Avfallet er oppført i den europeiske avfallslisten, EAL
 • Emballasjen er merket med fareseddel eller faresymbol
 • Det medfølger et sikkerhetsdatablad
 • Kjemiske analyser kan foretas i tvilstilfeller

Deklarere farlig avfall

Alt farlig avfall som leveres fra bedrifter skal deklareres. Dette gjør du elektronisk via avfallsdeklarering.no før levering.

Det er bedriften sitt ansvar å pakke farlig avfall forsvarlig før levering, slik at det ikke er fare for forurensning for miljø eller personell, dersom. Det er særskilte krav for innpakking av for eksempel asbest og eternitt.

Farlig avfall som ikke er deklarert eller forsvarlig innpakket vil bli nektet mottak.

Rivningsavfall/bygningsavfall vil bli behandlet som farlig avfall om det ikke er med dokumentasjon på at det er fritt for farlige stoffer. Eksempler på farlige stoffer er PCB, klorparafiner, f-talater og bromerte flammehemmere. Har du ikke dokumentasjon på dette må avfallet deklareres før levering.

OBS: Dersom du trenger at noen deklarerer farlig avfall på vegne av din bedrift, ta kontakt med en aktør som tilbyr dette.

Hvor kan farlig avfall leveres?

Farlig avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonene til Innherred Renovasjon. NB! Du kan levere maks 1000 kg farlig avfall pr år hos oss, ref. avfallsforskriften kapittel 11.

Bedriften må henvende seg til operatør på gjenvinningsstasjonen for å levere deklarasjon på avfallet før levering*

Dersom bedriften din jevnlig har farlig avfall, anbefaler vi at dere finner et avfallsselskap som har løsninger for henting av farlig avfall hos deres bedrift. Dette vil sannsynligvis bli billigere for dere enn å levere selv til oss.

(Større mengder med asbest og impregnert trevirke kan leveres til vårt deponi og avfallsmottak Skjørdalen.)

*På Levanger gjenvinningsstasjon veies avfallet på vekt, og bedriften tar kontakt med vektbod før levering. Oppgi deklarasjonsnummer FØR levering på gjenvinningsstasjonen.

Hva kan leveres?

 • Rester av maling, beis, lakk, lim, sparkel, fugemasse, silikon, akryl.
 • Rengjøringsmidler som rester av møbelpolish, sølvpuss, Plumbo og avfettingsmiddel.
 • Plantevernmidler som insekts- og ugressmiddel.
 • Giftpreparater som rotte- og musegift, samt antiparasitt og soppdreper.
 • Alle oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier.
 • Impregnert trevirke, jernbanesviller
 • Lysstoffrør og sparepærer.
 • Bilprodukter som kjøle-, frost- og spylervæske, bilpleieprodukter, olje, oljefilter, bensinfiltre.
 • Spraybokser med drivgass. For eksempel: hårspray, myggspray.
 • Asbest/eternitt
 • Gulvbelegg og - lister (inneholder ftalater)
 • Byggisopor og rørisolasjon uten asbest (inneholder bromerte flammehemmere)
 • Vinduer som inneholder farlige stoffer som klorparafiner og PCB i lim og tetningslister.
 • Brannslukningsapparater og gassflasker
 • Vinduer som inneholder farlig avfall

Eksempler på farlig avfall på byggeplass kan være: Impregnert trevirke eller kreosotimpregnert materiale, isolerglassruter med innhold av klorparafiner eller PCB i limet eller fugene, asbest fra bromerte flammehemmere, eternittplaster mm. Denne type avfall må pakkes etter forskrifter.

Vinduer og isolerglassruter

Nesten alle vinduer er farlig avfall og må derfor sorteres ut og leveres forsvarlig lastet til godkjent mottak. På Mule Sorteringsanlegg har vi et eget mottak for vinduer fra bedrifter. Dersom din bedrift har et prosjekt hvor det er mange vinduer som skal leveres, ønsker vi dere tar kontakt før levering, slik at vi kan bistå med logistikk og/eller egne L-paller til prosjektet.

PCB-vinduer

 • Norskproduserte vinduer fra 1965 - 1975
 • Utenlandsproduserte vinduer frem til 1979

Klorparafinvinduer

 • Norskproduserte vinduer fra 1976 - 1989
 • Utenlandsproduserte vinduer fra 1980 - 1989

Vinduer med ftalater

 • Vinduer produsert fra 1990 til ca. 2005

TIPS:

Vinduets produksjonsår står ofte stemplet på den blanke metallisten mellom glassene.

Håndtering

 • Glasset MÅ IKKE KNUSES, bevisst nedknusing av glass i vinduer før eller under transport er ulovlig.
 • Sorteres, merkes med årstall og settes på L-paller
 • Det er ikke anledning til å blande ruter med forskjellig avfallsstoffnummer på samme pall.
 • Deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no og alle vinduer merkes med deklarasjonsnummeret på selve vinduet, før levering
 • Leveres som farlig avfall til godkjent mottak

Vindusmottak på Mule sorteringsanlegg

Vi har et eget bedriftsmottak for vinduer med innhold av farlig avfall på Mule sorteringsanlegg. Vinduer kan også leveres i mindre mengder på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Ved ankomst Mule, henvender bedriften seg i vektboden utenfor anlegget for videre veiledning. Vinduene skal være sortert og merket med deklarasjonsnummer før ankomst.

NB! Er glasset i vinduet knust ber vi om at vinduet leves godt innpakket i beskyttende emballasje av hensyn til sikker håndtering.

OBS! Dersom det skal leveres større mengder vinduer, må bedriften ta kontakt på forhånd slik at vi kan bistå med L-paller og eventuell logistikk for henting på bygge/rivningsplass.

Asbest og eternitt

Asbest håndteres som farlig avfall. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast (0,2 mm), lagt på pall i maks 50 cm høyde. Innpakket asbest må ikke være lengre enn pallengden. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport (ikke maskeringstape). Vi tar ikke imot uemballert asbestholdig avfall.

Våre gjenvinningsstasjoner har ikke utstyr til å løfte av pall fra henger.

Større mengder (over 1000 kg) asbestholdige produkter/eternitt skal leveres på vårt avfallsdeponi Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger. Hit kan du levere større mengder med eternitt, men det er fortsatt samme krav til innpakning.

Ved levering direkte til deponiet må det sendes en farlig avfallsdeklarasjon elektronisk, i tillegg til et basiskarakteriseringsskjema som sendes før levering til [email protected].

Oljetanker, nedgravde tanker

Oljetanker fra fyringsanlegg og lignende er farlig avfall og må renses av firma godkjent for tankrensing. Slike tanker kan ikke leveres til IR uten at det følger dokumentasjon på utført tankrens. Ta direkte kontakt med Børstad Transport AS eller Veglo miljøservice AS. Tanker med dokumentasjon på utført tankrens kan leveres ved vår sorteringsanlegg på Mule, i Levanger kommune.

Hva skjer med det farlige avfallet?

Når du leverer farlig avfall som maling, lim og lakk til et av IRs mottak, så sender vi det videre til trygg behandling hos godkjent anlegg. Noe farlig avfall som maling og lakk brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Der blir miljøgiftene uskadeliggjort under forbrenning med høy temperatur. Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres i godkjente deponier.