Hastetømming? Ring 74 02 88 40

Tømming av slamanlegg og septiktanker

Et slamanlegg skal tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken:

Slamavskiller og minirenseanlegg skal tømmes:

  • en gang pr år for tanker under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
  • annethvert år for tanker over 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
  • hvert 3. år hvis den er tilknyttet hytte/fritidsbolig

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.

Ordinære tømminger skjer etter oppsatt rute og du trenger ikke å bestille dette.

Klargjøring før tømming

Omtrent en uke før planlagt tømming vil du motta et varsel i posten.  Før tømming må tanken klargjøres:

  • Lokket skal markeres med en stav, spade eller lignende slik at transportøren lett finner tanken. Du skal ikke ta av lokket, dette vil de som utfører septiktømmingen gjøre.
  • Lokk som har jord tett inntil eller over skal graves frem. Om vinteren kan snøen legges tilbake over lokket etter klargjøring slik at lokket ikke fryser fast.
  • Trær, busker, brennesle etc som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres.
  • Veg til slamanlegget må være slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for våre biler.
  • Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser

OBS! Det må ikke ligge fremmedelementer i septiktanken, det kan føre til at den ikke lar seg tømme. Q-tips, våtservietter, kluter, bind etc skal ikke skylles ned i do. Det er kun dopapir som kan skylles ned i do sammen med urin og avføring.

Hvis ikke ovennevnte punkter er fulgt opp må anlegget tømmes utenom tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt et ekstra gebyr, se prisliste.

Slamavskiller

En slamavskiller har tre kammer. Innløpet går i det første kammeret, så blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnet tilbake på tanken. Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne «rent» vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.

Dykkert på utløp
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Dykkerten sitter på røret ut fra slamavskilleren. Mangler du dykkert, kontakt rørlegger.

Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende slamavskiller skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

Tett tank

I en tett tank blir avløp samlet opp i tanken. I motsetning til slamavskillere har ikke tette tanker noe utløp, og slammet blir ikke renset. Ved tømming tømmes hele tanken og vannet returneres ikke. Nivået for en tett tank må ikke gå over innløpet på tanken.

Tette tanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.

Tett septiktank med innløp

Plassering eller oppgradering av slamanlegg

Har du en eiendom med innlagt vann som ikke kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og planlegger septiktank/slamanlegg? Da må du først få godkjent plasseringen av oss og så søke kommunen om utslippstillatelse.

Innherred Renovasjon skal vurdere og godkjenne adkomst og plassering av nye tanker, ihht Renovasjonsforskriftens kapittel 2 § 6. Søknad om å sette ned ny tank sendes til Innherred Renovasjon. Legg ved situasjonskart med tenkt plassering av tanken.

Innlagt vann utløser krav om utslippstillatelse selv om det bare er gråvann som skal slippes ut. Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, må du ha utslippstillatelse etter forurensingsforskriften. Se din kommunes hjemmeside for mer informasjon om hvordan du søker utslippstillatelse.

Godkjenning av plasseringen av tanken legges ved søknad om utslippstillatelse. Dersom planlagt plassering gjør at det ikke er mulig å tømme tanken med dagens utstyr, kan det ikke gis utslippstillatelse.

Hva er godkjent plassering?

Vegen til stopp-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Snuplass må være tilrettelagt, vi skal i størst mulig grad unngå å rygge.  Høydeforskjell kan ikke være for stor og tanken kan ikke ligge i motbakke for stopp-punkt. (Vurdering av kjørbarhet er basert på krav i normaler for landbruksveier, veiklasse 3 Landbruksbilvei).

Ved godkjenning gjøres det en totalvurdering av forholdene.

Priser/gebyr

Gebyr 2023 - Septiktømming
Type abonnementGebyr pr år
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(årlig tømming)
1971 pr boenhet
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(tømming hvert 2. år)
1971 pr boenhet
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg
(tømming hvert 3. år)
843 pr boenhet
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år)504 pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett590 pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1980
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg
med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
- 300 pr boenhet

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?