Hastetømming? Ring 74 02 88 40

Informasjon om slamanlegg og septiktanker

Tømmehyppighet

Hyppigheten på tømming bestemmes av størrelsen på tanken og følger bestemmelsene i slamforskriften § 2-6. Tømmehyppighet.

  • Slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet tømmes hvert år. Tanker over 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet tømmes annethvert år
  • Slamavskiller eller minirenseanlegg tilknyttet hytte/fritidsbolig tømmes tredjehvert år
  • Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år
  • Hastetømming kan være nødvendig hvis en tett tank er full eller et slamanlegg ikke fungerer. Den skal utføres innen 24 timer etter bestilling. Kostnader i forbindelse med hastetømmingen, vil bli belastet kunden.

Ved tette tanker tilknyttet hytte/fritidsbolig, kan det søkes om annen tømmehyppighet. En beregningskalkulator på hvor ofte tanken din bør tømmes, finner du i våre retningslinjer under punkt 3.3 - tømmehyppighet.

Ordinære tømminger skjer etter oppsatt rute og du trenger ikke å bestille dette.

Klargjøring før tømming

Omtrent en uke før planlagt tømming vil du motta et varsel i posten.  Før tømming må tanken klargjøres:

  • Lokket skal markeres med en stav, spade eller lignende slik at transportøren lett finner tanken. Du skal ikke ta av lokket, dette vil de som utfører septiktømmingen gjøre.
  • Lokk som har jord tett inntil eller over skal graves frem. Om vinteren kan snøen legges tilbake over lokket etter klargjøring slik at lokket ikke fryser fast.
  • Trær, busker, brennesle etc som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres.
  • Veg til slamanlegget må være slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for våre biler.
  • Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser

OBS! Det må ikke ligge fremmedelementer i septiktanken, det kan føre til at den ikke lar seg tømme. Q-tips, våtservietter, kluter, bind etc skal ikke skylles ned i do. Det er kun dopapir som kan skylles ned i do sammen med urin og avføring.

Hvis ikke ovennevnte punkter er fulgt opp må anlegget tømmes utenom tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt et ekstra gebyr, se prisliste.

Slamavskiller

En slamavskiller har tre kammer. Innløpet går i det første kammeret, så blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnet tilbake på tanken. Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne «rent» vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.

Dykkert på utløp
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Dykkerten sitter på røret ut fra slamavskilleren. Mangler du dykkert, kontakt rørlegger.

Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende slamavskiller skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

Tett tank

I en tett tank blir avløp samlet opp i tanken. I motsetning til slamavskillere har ikke tette tanker noe utløp, og slammet blir ikke renset. Ved tømming tømmes hele tanken og vannet returneres ikke. Nivået for en tett tank må ikke gå over innløpet på tanken.

Tette tanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.

Tett septiktank med innløp

Plassering eller oppgradering av slamanlegg

Har du en eiendom med innlagt vann som ikke kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og planlegger septiktank/slamanlegg? Da må du først få godkjent plasseringen av oss og så søke kommunen om utslippstillatelse.

Innherred Renovasjon skal vurdere og godkjenne adkomst og plassering av nye tanker, ihht våre retningslinjer til slamforskriften punkt 2-3. Søknad om å sette ned ny tank sendes til Innherred Renovasjon. Legg ved situasjonskart med tenkt plassering av tanken.

Anlegg som er plassert vanskelig tilgjengelig, som krever ekstraordinære tiltak
eller bruk av tilpasset utstyr, skal tømmes slik det er regulert i retningslinjene.

Innlagt vann utløser krav om utslippstillatelse selv om det bare er gråvann som skal slippes ut. Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, må du ha utslippstillatelse etter forurensingsforskriften. Se din kommunes hjemmeside for mer informasjon om hvordan du søker utslippstillatelse.

Godkjenning av plasseringen av tanken legges ved søknad om utslippstillatelse. Dersom planlagt plassering gjør at det ikke er mulig å tømme tanken med dagens utstyr, kan det ikke gis utslippstillatelse.

Hva er godkjent plassering?

Vegen til stopp-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Snuplass må være tilrettelagt, vi skal i størst mulig grad unngå å rygge.  Høydeforskjell kan ikke være for stor og tanken kan ikke ligge i motbakke for stopp-punkt. (Vurdering av kjørbarhet er basert på krav i normaler for landbruksveier, veiklasse 3 Landbruksbilvei).

Ved godkjenning gjøres det en totalvurdering av forholdene.

Priser/gebyr

Gebyr 2024 - Septiktømming
Type abonnementGebyr pr år
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg under 4 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(årlig tømming)
2069 pr boenhet
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg 4-7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
(tømming hvert 2. år)
2069 pr boenhet
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg
(tømming hvert 3. år)
884 pr boenhet
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank (tømming min. en gang pr år)919 pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett713 pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag2075
Rabatt når flere boenheter (inkl fritidsboliger) er tilknyttet samme slamavskiller/minirenseanlegg
med inntil 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet
- 315 pr boenhet

Ofte stilte spørsmål

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?