Renovasjon for hytter og fritidsboliger

Kommunen har plikt etter forurensningsloven til å ta hånd om avfall fra både hytter og helårsboliger. Har du hytte eller fritidsbolig i en av Innherred Renovasjons kommuner betaler du derfor et eget renovasjonsgebyr for hytterenovasjon.

Dette gebyret dekker:

  1. Bruk av egne returpunkt for hytter og fritidsboliger
  2. Fri levering av avfall på alle IRs gjenvinningsstasjoner

Returpunkter for hytterenovasjon

Returpunkt for hytterenovasjon med containere for restavfall, papp og papir og matavfall

Returpunkter for hytterenovasjon finner du ofte i tilknytning til nedfartsveiene fra hyttefelt. Store returpunkt har tilbud om kildesortering av avfallet, mindre returpunkt har tilbud om levering av restavfall.

Containerne på returpunktet er for det daglige, vanlige husholdningsavfallet fra hytteoppholdet. F.eks. matrester, emballasje, tørkepapir, drikkekartong etc. Større gjenstander, farlig avfall, elektronikk m.m. kan ikke settes på et returpunkt. Det du ikke kan kaste i restavfallet hjemme, kan du heller ikke kaste på hytta. Slike ting må i stedet leveres på en gjenvinningsstasjon.

Du kan finne ditt nærmeste returpunkt i kartet under her eller på sortere.no, de er merket med "H".

Gjenvinningsstasjonene

På gjenvinningsstasjonene kan abonnenter med hytte/fritidsbolig levere alle typer avfall bortsett fra matavfall. Større gjenstander, materialer, farlig avfall og elektronikk skal leveres til gjenvinningsstasjon. Du kan levere så mye du vil av alle avfallstyper, bortsett fra restavfall. Der er grensen 500 kg restavfall årlig pr abonnent. Du kan benytte alle Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner, uavhengig av hvilken IR-kommune du har fritidsbolig i.

Priser

Gebyr 2024 - Hytte-/fritidsrenovasjon
Type abonnementGebyr pr fritidsbolig pr år
Fritidsrenovasjon mini
(under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg)
939
Fritidsrenovasjon liten
(fast plasserte campingvogner - mer enn 3 mnd/år)
1463
Fritidsrenovasjon medium
(30 - 200 m2)
1830
Fritidsrenovasjon stor
(over 200 m2, og enheter over 30 m2 som benyttes til utleie)
2580
Fritidsrenovasjon ekstraSe priser for helårsboliger
Forsøpling på returpunkt1800 per gang

Renovasjonsgebyret er differensiert etter størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.  En liten hytte eller en hytte langt fra kjørbar vei vil produsere mindre avfall enn en stor hytte med bilvei helt fram.

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i Innherred Renovasjons kommuner vil du få både gebyr for ordinær renovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet, se f.eks. spørsmål til klima- og miljøministeren her. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om du velger å benytte deg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for plikten til å betale for hytterenovasjon. Innherred Renovasjon har ingen mulighet til å vite hvordan og hvor mye den enkelte benytter hytta si, og må derfor fordele kostnadene ut fra andre kriterier.

Ofte stilte spørsmål om hytterenovasjon

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?