I disse dager sendes det ut faktura for renovasjon for hytter og fritidsboliger. Nytt i år er at gebyret differensieres ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.

Alle kommuner i Norge er pliktige til å samle inn og ta i mot avfall fra alle husholdninger inkludert hytter/fritidsboliger, og kostnadene med dette skal dekkes inn via renovasjonsgebyret.

Tidligere har renovasjonsgebyret hos Innherred Renovasjon blitt fordelt likt på alle hytteeiere, men vi vet at avfallsmengden varierer en del mellom ulike typer hytter. Vi har anledning til å differensiere gebyret basert på avfallsvolum, ettersom det vil være lavere kostnader jo mindre avfall som må samles inn og behandles. Siden hver hytte ikke har en egen beholder og vi ikke registrerer avfallsmengdene som leveres på gjenbrukstorg er det vanskelig å måle dette, men vi forutsetter at en liten hytte og en hytte langt fra kjørbar vei vil produsere mindre avfall enn en stor hytte med bilvei helt fram.

Størrelse på hytta vil ha direkte påvirkning på den mengden avfall som leveres til gjenbrukstorg. Levering av avfall fra oppussing, renovering og møblering av hytta er inkludert i renovasjonsgebyret.

Vi har derfor valgt å differensiere på følgende måte:

Fritidsrenovasjon mini – kr 562,50 pr år
Hytter med over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg (personbil)
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal
Mindre selveierenheter under 30 m2

Fritidsrenovasjon liten – kr 937,50 pr år
Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)

Fritidsrenovasjon medium – kr 1312,50 pr år
Hytter med 30 – 200 m2 grunnareal
Større selveierenheter over 30 m2

Fritidsrenovasjon stor – 1937,50 pr år
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie

Hytterenovasjonsgebyret dekker bruk av returpunkt for hytterenovasjon og levering av avfall fra hytta til alle Innherred Renovasjons gjenbrukstorg. Gebyret er knyttet til eiendom og ikke til person, så om du har både hytte og bolig i våre kommuner vil du få både gebyr for ordinær renovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet.

Innherred Renovasjon har ingen mulighet til å differensiere gebyret ut fra om den enkelte benytter ordningen eller ikke. Vi vet at du har hytte, men ikke hvor mye du bruker den og hvordan. Uansett har vi kostnader med ordningen, og det må vi dekke inn via gebyret. Mer om hytterenovasjonsordningen kan du lese her.

Returpunkt Vulusjøen
Returpunkt for hytter og fritidsboliger ved Vulusjøvegen, Levanger