Tydal kommune ble 1.1. 2017 medlem av Innherred Renovasjon IKS. Innherred Renovasjon hadde imidlertid i 2015 og 2016 driftsansvar for renovasjon i Tydal kommune. For disse årene er det påløpt et akkumulert underskudd basert på selvkost på kr 210 459,-. Dette underskuddet må nå dekkes inn over renovasjonsgebyret til både hytteeiere og fastboende i Tydal. 

Fra og med 2017 er Tydal kommune deltakerkommune og abonnentene skal da, i tråd med prinsippet om lik pris og like tjenester, betale samme pris som abonnenter i øvrige deltakerkommuner. Eventuelle overskudd/underskudd fordeles også på alle abonnenter uavhengig av kommune. Men ettersom Tydal kommune ikke var medlem i 2015 og 2016 må underskuddet fra disse to årene dekkes inn kun av abonnentene i Tydal ved at det kreves inn som et tillegg til det ordinære gebyret. Tillegget kommer for både helårsboliger og hytter/fritidsboliger.

Nedbetalinga vil skje over 3 år og tilleggene pr år for de enkelte abonnementstyper vil være:

Mini rest: kr 75,-
Liten rest: kr 100,-
Medium rest: kr 137,50
Stor rest: kr 175,-
Hytte/fritidsrenovasjon: kr 37,50