Kunngjøring: revidering av forskriftene

Arbeid med revidering av lokale forskrifter for husholdningsavfall og slam startes nå opp på nytt. Vi ønsker innspill til arbeidet innen 10. juni 2019.

Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjons- og slamforskrift!

Innherred Renovasjon IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Frosta, Inderøy, Levanger, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal og Verdal, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall og forskrift for slam, jf. Forvaltningslovens § 37.

Det ble i 2017 satt i gang en tilsvarende prosess, men den ble av ulike grunner avbrutt. Arbeidet startes nå opp på nytt.

Målet er at revideringen skal gjøre forskriftene bedre tilrettelagt for økt materialgjenvinning og gi flere muligheter til individuell tilpasning av henteordningene (henting av husholdningsavfall, tømming og kontroll av slamavskillere og andre oppsamlingsenheter for slam).

Forslag til reviderte forskrifter forventes å være klart for kommunal sluttbehandling i 2020. Vi tar nå i mot innspill og synspunkter til arbeidet før et forslag til reviderte forskrifter legges ut på offentlig høring høsten 2019.

Eventuelle synspunkter og innspill til kan sendes Innherred Renovasjon på [email protected]. Frist for innspill settes til 10. juni 2019.

De innspill angående revidering av renovasjonsforskriften som Innherred Renovasjon mottok etter kunngjøring av 21. juli 2017, vil bli tatt med i arbeidet som nå startes opp på nytt.

Gjeldende renovasjons- og slamforskrift ligger her.

Les også mer om lovverket på denne siden.