Ecopro har omdannet matavfall og slam til gjødsel og biogass i 12 år og fremstår i dag som en av de fremste biogassfabrikkene i Europa.

Biogassen benyttes i dag som drivstoff til bussene i Trondheim og gjødsel leveres til lokalt landbruk og erstatter store mengder mineralgjødsel.

Som eier av Ecopro har Innherred Renovasjon IKS tildelt Ecopro enerett for 20 år. Dette for å sikre innbyggerne forutsigbare og bærekraftig løsninger for matavfall og slam.

Representantskapet i Innherred Renovasjon behandlet saken 26.11.20 og gjorde følgende vedtak (PS 8/20) :

  1. Ecopro AS tildeles enerett for 20 år til å behandle våtorganisk avfall fra husholdningen og avløpsslam fra renseanlegg og husholdningene som kommunene har tildelt Innherred Renovasjon IKS.
  2. Løsning med transportutjevning og lik transportkostnad for alle leverandører uavhengig av avstand til Ecopro AS videreføres. 
  3. Det forutsettes at Ecopro AS følger gjeldende lover og regler for mottak og behandling av avfallet og at selvkostprinsippet følges.
  4. Hvis det er hensiktsmessig for leverandøren og Ecopro AS, åpnes det for at våtorganisk avfall fra husholdningen skal kunne leveres til virksomheter basert på regionale initiativ og etableringer.
  5. Det forutsettes at mer enn 80% av eierne tildeler enerett for 20 år før vedtaket gjøres gjeldende.
  6. Enerettstildelingen gjelder i 20 år med virkning fra 1.1.2020 og tidligere tildelt avtaler om enerett termineres.  

 

Av de andre eierne i Ecopro har SHMIL, MNA, ReMidt og Steinkjer kommune gjort likelydende vedtak.