Endringer i tilbudet

I løpet av uke 38 2022 flyttes containerne som står på returpunktene Østerungen, Stokke (2 returpunkt), Meboståsen og Øråsvollen til et nytt returpunkt ved Øverbygda skole. De tidligere returpunktene avvikles og kan ikke lenger benyttes.

Senere i vinter vil dette nye returpunktet få containere for flere avfallstyper, slik at hytteeierne kan kildesortere avfallet sitt i mer enn bare restavfall.

Alle returpunkter for hytterenovasjon er beregnet på vanlig avfall fra hytteoppholdet i mindre mengder/poser. Annet avfall skal leveres på våre gjenvinningsstasjoner, dette koster ikke noe ekstra.

Bakgrunn for endringene

I samarbeid med kommunene jobber vi med oppgradering av hytterenovasjonsordningen. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. De skal bli mer ryddige og innbydende, og vi vil ved behov sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering.

Dette krever bl.a. mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. For å kunne gjennomføre oppgraderingene er det derfor behov for å sentralisere og avvikle enkelte returpunkt. Alle hytter skal fortsatt ha et returpunkt i tilknytning til sentrale utfartsveier, men noe bilkjøring må en regne med.