Innherred Renovasjon legger nå fram forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill. Ny høringsfrist er 1. juli 2022. 

Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: [email protected]
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

NB! Oppdaterte versjoner av dokumentene er lagt ut 08.03.22. Forrige versjon manglet mindre endringer i renovasjonsforskriften § 1-4 og § 2-10 samt slamforskriften § 1-4, og i retningslinjer og norm i avsnitt med tilsvarende innhold. Se detaljer i referat fra møte med kommunene 02.03.22.

Bakgrunn

Dagens gjeldende forskrifter trådte i kraft i 2006. Mye har skjedd i avfallsbransjen og selskapet siden den gang, og en revisjon av forskriftene har lenge vært etterspurt. Dagens og fremtidens krav til materialgjenvinnings og sirkulærøkonomi krever også at mer fokus rettes mot dette i forskriftene.
Arbeidet med revidering har skjedd i samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, som også har revidert sine forskrifter. Intensjonen er å harmonisere forskriftene i størst mulig grad, slik at regelverk og tjenesteutøvelse praktiseres likt på tvers av kommuner og selskaper. Selskapene har hatt hjelp fra jurister hos Samfunnsbedriftene.
De reviderte forskriftene avviker ganske mye fra dagens gjeldende forskrifter i form og i noe innhold, men endringene påvirker ikke innsamlingssystemet vesentlig. Det viktigste arbeidet har bestått i å fjerne uklarheter, få samsvar mellom paragrafer gjøre regelverket tydeligere. De nye forskriftene med retningslinjer skal gi mindre rom for tolkning og dermed mindre forskjellsbehandling mellom abonnenter. Selskapets vedtak om «lik pris – lik tjeneste» krever en praktisering av ordningen som er lik for alle.

Endringer i renovasjonsforskriften

Hovedendringer i innhold sammenlignet med dagens forskrift er følgende:

1. Formål med renovasjonsforskriften
Vi henviser nå i større grad til avfallshierarkiet og nasjonale mål, servicenivå og økt materialgjenvinning. Disse målene kan kun oppnås gjennom et samarbeid mellom IR og abonnentene.

2. Myndigheten er delegert til IR i noe større grad
IR kan nå fatte enkeltvedtak og gi fritak for renovasjon. Tidligere var det kommunene som måtte gi fritak.

3. Tydeliggjøring av gebyrplikt og boenhet
Hvilke eiendommer og boenheter som er gebyrpliktige har i nåværende forskrift vært uklart og ført til en noe urettferdig praksis. I dag kan en ha to boenheter på samme abonnement, mens en ved tre eller flere boenheter må betale egne abonnement for hver boenhet. Den nye forskriften følger samme praksis som de fleste renovasjonsselskap i landet, der hver boenhet er minimum ett abonnement. På denne måten vil det bli likt for alle husstander/boenheter, uavhengig om de befinner seg i et borettslag/leilighetsbygg, frittstående på en tomt, eller i en enebolig.

4. Hjemmekompostering / alternativ behandling av avfall
Ordningen med at abonnenter kan kompostere eller behandle matavfallet i gjødselkjeller er tatt ut av forskriften. Det vil fortsatt være mulig å hjemmekompostere matavfallet, men det vil ikke ha innvirkning på renovasjonsgebyret. Alle abonnenter skal ha egen matavfallsbeholder. Slik sikrer vi at alle har tilgang på en høyteknologisk behandlingsmetode for matavfall, med full sikkerhet for smittebrudd og høy grad av materialgjenvinning.

5. Slutt på skillet mellom offentlig og privat vei
I dag kjøres private veier kun etter søknad, og mot et ekstra gebyr. I ny forskrift skiller vi ikke lenger på eier av veien, men på kjørbarhet. IR kan dermed kjøre alle veier som defineres som kjørbare, og kravene for kjørbarhet er presisert i forskriften. Disse kravene har hele tiden vært benyttet ved vurdering av kjørbarheten på private veier. De vil nå også kunne gjelde ved vurdering av offentlige veier, men alltid i en samlet risikovurdering av forholdene. Enkelte parametre kan derfor avvike fra kravene.

Endringer i slamforskriften

Dagens gjeldende slamforskrift er utdatert og beskriver ikke alle aspekter av slamordningen. Dette har gitt rom for ulike tolkninger. Ny forskrift og retningslinje vil bidra til en enklere forvaltning og forståelse av regelverket.

De største endringene er som følger:

1. Gebyrplikt og abonnement
Tydeliggjøring av at forskriften omfatter alle eiendommer og boenheter, og at eier har gebyrplikten. Eier må betale for alle boenheter som er tilknyttet et slamanlegg. En boenhet er nå minimum ett abonnement (på samme måte som for renovasjon).

2. Fritak
Dette er ikke spesifisert godt i gammel forskrift. IR mener at fritak for slam kun bør fattes av kommunen. Til forskjell fra renovasjon der IR eier avfallsbeholderne og kan gi fritak (i ny forskrift), er det på slam viktigere at kommunen som forurensningsmyndighet behandler og godkjenner søknader om fritak for slamtømming.

3. Avvik og avviksbehandling
Dette var tidligere ikke forskriftsfestet, men likevel en prosedyre vi har fulgt. Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming der dette er mulig. Dersom det er feil og mangler ved et anlegg eller på adkomst til anlegget, registreres dette som et avvik. Noen avvik kan føre til ekstragebyr for abonnenten. Avvik som kan medføre forurensning, sendes til kommunen for behandling.

4. Kjørbare veier
Som for renovasjon er nå kravene til veier og adkomst forskriftsfestet. Plassering av og adkomst til nye slamanlegg eller re-etableringer av anlegg skal godkjennes av IR før utslippstillatelse kan gis. Det er også presisert at abonnenten skal dekke kostnader hvis det må benyttes ekstrautstyr (som traktor) for å tømme vanskelig tilgjengelige anlegg.
5. Tømmehyppighet
Denne er lik som i dag, men vi åpner i tillegg for at tette tanker på hytte/fritidsbolig kan søke om sjeldnere tømmehyppighet, etter beregningskalkulator for antall bruksdøgn pr år. Gråvannstanker inkluderes også nå i forskriftsfestet tømmehyppighet.

6. Sanksjoner
Dette har ikke vært forskriftsfestet tidligere. Det er viktig at IR har hjemmel for å gi pålegg om utbedringer, ekstra tiltak m.m., slik at avviksbehandling kan føre frem.

Retningslinjer til forskriftene

Forskriftene gir Innherred Renovasjon IKS rett til å formulere retningslinjer til forskriftenes bestemmelser. Retningslinjene er en forlengelse av forskriftene, og beskriver hvordan tjenestene skal utføres og hvilke forpliktelser den enkelte abonnent har. Retningslinjene kan ved behov justeres av representantskapet i Innherred Renovasjon IKS i henhold til forskriftens bestemmelser.
I tillegg er det utarbeidet en egen renovasjonsteknisk norm.

Det skal ikke gis høringsuttalelser til retningslinjene eller renovasjonsteknisk norm, men de legges ved til informasjon.