Har du fått et engangsgebyr på 344 kr?

Hvorfor lurer du kanskje på? Har du fått dette gebyret bor du i Malvik kommune, som har fått uforutsette kostnader forbundet med et gammelt deponi. Et deponi er et permanent sted for lagring og nedbryting av avfall på eller under bakken, anlagt etter tillatelse fra myndighetene. I et gammelt deponi kan det ligge mye forskjellig, da det ikke var like regulert slik det er i dag. Derfor må vi passe på gamle deponier slik at det ikke kommer gasser og avrenninger som kan skade miljøet.

Kommunestyret i Malvik kommune vedtok 6. november 2023 et engangsgebyr, for avsetting av midler til uforutsette hendelser ved gamle deponi. Dette gebyret kommer i tillegg på dine faktura fra Innherred Renovasjon i 2024. Kommunen er ansvarlig for avslutning og etterdrift av deponier som er eid av kommunen, interkommunalt avfallsselskap hvor kommunen er medlem, eller organisert som et kommunalt foretak.

Kommunens kostnader i denne forbindelse er kostnader forbundet med avfallssektoren, jamfør forurensningsloven § 34, og skal dermed dekkes over avfallsgebyret. Kommunen har per i dag ingen avsatte midler til uforutsette hendelser ved de gamle deponiene.

Kommunestyret vedtok 6. november 2023 et engangsgebyr for å opparbeide en beholdning for slike tilfeller.

Les mer om grunnen til gebyret her.